Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door NAXCAR via haar webwinkel “NaxcarWheels".
Het plaatsen van een bestelling op de website van NaxcarWheels leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
NAXCAR behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"NaxcarWheels": de website van de BV, NAXCAR waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.
“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via NaxcarWheels.
“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen NAXCAR en de klant van de internetwinkel “NaxcarWheels" met betrekking tot de artikelen die worden aangeboden op NaxcarWheels.
“Producten”: alle goederen aangeboden door NAXCAR via NaxcarWheels die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens:
NAXCAR BV
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel (Kinrooi) - Belgium
E-mail: info@naxcar.be
Tel: +32(0)4/68.32.24.15
BTW-nummer: BE0834 704 893

Aanbiedingen en overeenkomsten:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.
De klant en NAXCAR komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen.
Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst.
Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van NAXCAR hiervoor als een vermoeden van bewijs.
NaxcarWheels behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: bij het niet voorradig zijn van een product, bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, bij overmacht.

Staat van goederen:
Al de wielen die wij aanbieden zijn nieuw, tenzij -duidelijk- anders aangegeven.
Daarbij nemen wij geen banden of velgen van u over, bij aankoop van een nieuwe set, ook niet als ze 'nieuw' zijn.
Al onze banden en velgen zijn van Premium merken -die de benodigde kwaliteitstesten hebben doorstaan-, om u een kwalitatief product aan te bieden.

Prijzen: Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, onder voorbehoudt van wijzigingen.
De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant, tenzij uitdrukkelijk vermeld wordt om een prijsofferte op te vragen.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. NaxcarWheels behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Betaling: Online betalingen gebeuren via PayPal. Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.
De Pre-order bestelling wordt geplaatst van zodra ten minste 50% van het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van NAXCAR.
De bestelling van producten op voorraad wordt verzonden van zodra het totaal verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van NAXCAR.
Bij overschrijvingen uit het buitenland is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:
NAXCAR
Teunestraat 66
3640 Molenbeersel
Rekeningnummer ING België: 363-0854809-85
IBAN: BE89 3630 8548 0985
BIC: BBRUBEBB
Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is NAXCAR bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering & Levertermijn: NaxcarWheels streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden zo snel mogelijk te verzenden.
De vermelde levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Wij vragen u dan ook even te informeren naar mogelijke levertermijnen. Naast onze leveringen uit de VS (levertermijnen staan duidelijk beschreven per artikel of op onze offerte voor bestelling), kunnen wij u ook snelle tot extra snelle levertermijnen meegeven voor enkele artikelen. Vermits hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht vragen wij u hier even naar te informeren alvorens een bestelling te plaatsen.
Indien een product op de webshop wordt aangegeven in voorraad te zijn en blijkt dit niet het geval, dan wordt de klant via e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte leverdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.
Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres of kunnen opgehaald worden op ons adres indien er geen verzending is aangevraagd.


NAXCAR kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren. Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten:
De verzendkosten voor onze artikelen zijn steeds op te vragen alvorens uw aankoop te bevestigen. Bij aankoop van meerdere artikelen dan in de lijst staat aangegeven geven wij de offerte op aanvraag-optie en vragen wij u ons te contacteren om de verzendkosten naar uw adres te berekenen via een offerte (voor bestelling).
Verzending naar andere Landen is uiteraard mogelijk op aanvraag.

Retourneren:
In geval van ontevredenheid over een geleverd product, dat niet aan de vooraf bekende beschrijving voldoet, heeft de klant het recht dit binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te melden via e-mail aan NAXCAR bv en deze terug te sturen op het adres van NAXCAR bv. Dit kan enkel indien het product zich nog in de originele staat bij verzending bevindt. De verzendkosten voor het retourneren zijn ten laste van de klant. Het volledig verschuldigde bedrag wordt door NAXCAR bv teruggestort na ontvangst van de teruggestuurde goederen en na controle of het product zich in de originele staat bevindt. NAXCAR bv behoud zich het recht om bij incomplete verpakkingen het verschuldigde bedrag slechts gedeeltelijk terug te storten.
Bij schade dient dit gelijk op de vrachtbrief van de koerier/transporteur te worden aangegeven, zo kunnen wij onze verzekering aanschrijven voor dergelijk voorval.
Aftekenen voor ontvangst is ook in de huidige conditie. Wij vragen uitdrukkelijk om uw zending na te kijken wanneer uw goed(eren) wordt/worden afgeleverd.

Privacy:
Voor de communicatie met onze klanten en een vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@naxcar.be met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright: Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van NaxcarParts is copyright van toepassing. Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn. Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van NAXCAR BV. Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk Recht: Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en NAXCAR via NaxcarWheels zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van België bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant. De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en NaxcarParts zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop